استریم کردن رادیو و پادکست - رادیوباز

در رادیوباز، از موزیک گرفته تا اخبار مختلف که همگی توسط کاربران در رادیوباز قرار گرفته اند وجود دارد و شما می توانید به تمامی انها گوش دهید. شما هم ایستگاه رادیویی خود را تاسیس کرده و به خودتان اجازه شنیده شدن بدهید!